پیش‌خوان کاربر

نظرسنجی والدین دانش‌آموزان

والدین گرامی می‌توانند در این بخش نظرات خود را درباره موضوعات مطرح‌شده در کارگاه وارد نمایند.

شرکت در نظرسنجی والدین
نظرسنجی فرهنگیان

فرهنگیان عزیز چنان‌چه در کارگاه ضمن‌خدمت شرکت نموده‌اند می‌توانند در این بخش نظرات خود را وارد نمایند.

شرکت در نظرسنجی فرهنگیان
© 1402